25.01.2016

Dr. Ali PEKCAN

1965 yılında Konya’da doğdu. İlk-orta ve lise tahsilini aynı ilde tamamladı. Yüksek öğrenimini 1988 yılında Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde bitirdi. D. İ. B. da, Konya’ya bağlı Taşkent ve Çumra ilçelerinde vaizlik (1990–1993), Ağrı ili Tutak ilçesinde İlçe müftülüğü görevlerinde bulundu. (1996) Daha sonra Diyanet işleri başkanlığına bağlı Konya/Selçuk Yüksek Dinî İhtisass Merkezi ‘Fıkıh Usulü ve Makâsıdü’ş-Şerîa’ dersleri Eğitim görevliliğine atandı. (1997) Daha sonra bu merkezde ‘Başöğretmen’ unvanını aldı. (2007)

Halen bu görevini sürdürmekte olan Ali Pekcan, 1991 yılında adı geçen üniversitede ‘İslâm Hukuku’ dalında ‘Dört Mezhep İmamına Göre İcmâ’ın Delil Oluşu’ isimli çalışmasıyla mastırını, 1999 yılında ise ‘İslâm Hukuku Usulünde Zarûriyyât Hâciyyât ve Tahsîniyyât Meselesi’ adlı çalışması ile de doktora çalışmasını tamamlayarak doktor oldu. Bahsi geçen doktora çalışması bazı yeni ilavelerle ‘İslâm Hukukunda Gâye Problemi –Zarûriyyât / Hâciyyât / Tahsîniyyât’ (İstanbul 2003) adıyla Rağbet yayınları tarafından neşredilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan müellifin çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ile çok sayıda çeviri ve telif eseri bulunmaktadır.

 

GİRDİĞİ DERSLER:

 

1-Fıkıh Usulü (İslam Hukuk Metodolojisi)

2-Makasıd Teorisi (İslam Hukuk Felsefesi)

3-İslam Düşüncesi/Eleştirel Düşünce.

4-Kur’ân-ı Kerim Meali

5-İslam Akait ve Kelamı

6-Fıkıh Klasik Metinler (el-İhtiyar-el-Hidâye)

7-Mukayeseli Fıkıh metinleri. (Bidayetül-Müçtehid)

8-İslam Fıkhına Giriş, (el-Medhal).

9-Güncel Fıkıh Problemleri.

 

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALELERİ:

 

1-‘Necmüddîn et-Tûfî'nin Maslahat Risalesi (çev. ve dğr.) Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi,  Ocak- Şubat- Mart 2003 Samsun, Yıl; 3 Sayı:1.

2-‘İmâm Ebû Hanîfe’nin Fıkhî Metodolojisi’, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Ankara 2002, c.15, s.131-142.

3-‘İslâm Hukukunun Genel Özellikleri’, Mehir Dergisi, sayı: 4, Konya (1999)

4-‘Makâsıdü’ş-Şerîa Bilgisinin Önemine Dair’, Marife Dergisi, (Güz) yıl: 2,sayı. 2, Konya, 2002

5-‘İslâm Hukukçularının Görüşleri Bağlamında Makâsıdü’ş-Şerîa’ Çalışmalarının Tarihî Seyri’,   (A. Yaman tarafından hazırlanan ‘Makâsıd ve İctihad’ adlı eserin içerisinde, Konya 2002, s.211-232)

6-‘İbn Hazm’ın ‘Risâle fi’l-Ğınâ el-MülhîEğlence İçerikli Müziğin Hükmüne Dâir- adlı eserinin çevirisi’, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi (İHAD), sayı: I, Konya 2003, s.217-263

7-Dr. Ali b. Sa’d ed-Duveyhî’nin ‘Mutezile Ekolünün Usûl-ı Fıkha Dair Görüşleri’ (Riyad 1995) adlı eserinin tanıtımı: İHAD, sayı: I, Konya 2003, s.257-258

8-‘İmam Şâfiî İstihsân Yapmış mıydı?’, Din Bilimleri Akademik Araş. Der. Samsun 2003 (Temmuz-Ağustos-Eylül)

9-‘İslâm Hukuku Literatüründe Fıkhın Genel Kurallarına Dair İlk Risâle (Kerhî’nin ‘el-Usûl’ adlı Risâlesinin Çeviri ve Değerlendirilmesi), İslâmî Araş. Dergisi, cilt.16, (Ankara 2003), s.293-307

10-‘Mevrid-i nass’ta ictihada mesâğ yok (mu) dur? ‘(İctihadın Mahiyeti ve sınırlarına dair bir analiz) İHAD, s.2, (Konya 2003) s.69-84

11-‘İlk klasik Hanefî Usûl Eseri (!) olarak bilinen ‘Usûlü’ş-Şâşî’ adlı eserin müellifi ve muhtevası üzerine bir değerlendirme’ İHAD, s.2, (Konya 2003) s.267-272-

12-‘Son Dönem Hanefî Fakihlerinden İbn Nüceym’in Fıkhî Risâlelerinin Tanıtımı Ve ‘Rüşvet’ Risâlesi’nin Çevirisi’, İHAD, s.3, (Konya 2004), s. 253-265

13-‘Makasıd Teorisinin Temel Parametreleri’, İHAD, s.3, (Konya 2004) s. 113-143

14-‘İmâm Mâtürîdî’nin “Usûl-ı Fıkh”a Dair Görüşleri Ya Da “Meâhızü’ş-Şerâi”i Yeniden Kurmaya Çalışmak’, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Samsun 2004 (sayı: 2), s. 151-172.

15- ‘İhtiyaç’ Kavramı Ve İbn Haldûn’un ‘Umran Teorisi’ ne Etkileri’, İslâmî Araş. Dergisi, Temmuz Ankara 2004.

16-"İmâm Muhammed'in Medîne Ehli İle Yaptığı Fıkhî İçerikli Tartışmalarda İzlediği Diyalektik Yöntem Üzerine Bir Değerlendirme" (‘el-Hucce Alâ Ehli'l-Medîne’ Örneğinde) , İHAD, s.5, (2005),

17-"Mâlikî Ekolünün Temel Eserlerinden el-Müdevvenetü'l-Kübrâ Ve Yazarı Sehnûn (v. 240/854 ) Üzerine…",  İHAD, s.5, (Konya 2005),

18-"Makâsıd Düşüncesine Dair Yeni Eserler" –Kitap tanıtımı-. İHAD, s.5, (Konya 2005),

19-"Makâsıd-Maslahat eksenli bir bibliyografya”, Bilimnâme Dergisi, Kayseri 2005, sayı: VII, s.143-152.

20-"Muhammed et-Tâhir İbn Âşûr, Hayatı – Eserleri-, İHAD, s.6, (Konya 2006),

21-"Allâl el-Fâsî, Hayatı ve Eserleri, İHAD, s.6, (Konya 2006),

22-"Abdülfettâh Ebû Gudde, Hayatı ve Eserleri, İHAD, s.6, (Konya 2006),

23-"Makâsıd ve usûl konusunda yeni eserler", İHAD, s.8, (Konya 2007),

24-"İslâm bilginlerine göre İmâm Muhammed ve Onun Hukuk Metodolojisine -el-Hucce Bağlamında- Genel bir bakış”, İHAD, s.9, (Konya 2007), s.199-234.

25-"Hanefî Ekolünde Makâsıd Düşüncesi”, İHAD, s.9, (Konya 2007), s. 313-336.

26-‘Makasıd Literatürü’, İHAD, sayı: 11, Konya, 2008

27-“Mustafa Said el-Hınn”, (vefatı üzerine), İHAD, sayı: 12, Konya 2008

28-“İslam’a göre neslin korunması meşru evlilikle sağlanır”, Peygamberimizin öğretilerinde aile, Konya Müftülüğü yy. Kutlu Doğum Özel sayısı: Konya 2009

29-‘Zarûriyyât Düzeyindeki Gâî Değerlerin Evrensel Değeri Üzerine…”, İslami İlimler Dergisi, Çorum 2007.

30-'Cüveynî'nin el-Varakât adlı eseri üzerine- çeviri ve değerlendirme', İHAD; 2009, sayı:14 s.329-352.

31-İmam Azam Ebu Hanife’nin Kişisel ve Toplumsal Hayatına Bir Bakış, İHAD, 2012 Nisan, sayı, 19, s.11-43.

 

 

DİĞER DERGİLERDEKİ MAKALELERİ

 

1-"İslam'ın Korumayı Amaçladığı temel Değerlerden, Neslin Korunması", Konya Müftülüğü Kutlu doğum özel sayısı, 2009.

2-"Rasûlullah'ın Dilinden Kur'ân Surelerinin Fazileti", Konya Müftülüğü Kutlu doğum özel sayısı, 2010.

3-“Kardeşlik hukuku İhlallerine Karşı Tek çözüm; Tövbe ve Helalleşmek”, Konya Müftülüğü Kutlu doğum özel sayısı, 2012.

4-“Din Kardeşliğinin Ortak zemini Olarak Hz. Peygamber Sevgisi”, Dini İhtisas Dergisi, Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Müdürlüğü Özel Yayını, Konya 2012 Mayıs.

5-“Bir insani değer olması bakımından Mülkiyetin korunması”, Konya Müftülüğü Kutlu doğum özel sayısı, 2013.

6-“Âlemlere rahmet Hz. Peygamberin dilinden samimi yakarış örnekleri, Konya Müftülüğü Kutlu doğum özel sayısı, 2014.

7-“Hz. Peygamberin sünnetinde Bir arada yaşama tecrübesi” açısından İyilik kavramı üzerine bazı mülahazlar., Konya Müftülüğü Kutlu doğum özel sayısı, 2015.

8-“İmam Nesâ’nin Fezailinde Kuran surelerinin fazileti”, Dini İhtisas Dergisi, -KURAN özel sayısı, Konya 2014.

 

 

KENDİSİNE YAPILAN BİLİMSEL ATIFLARDAN BAZILARI:

 

1-İbrahim Kâfi Dönmez, “Maslahat” md. DİA, c. XXVIII, s.94

2-Halit Çalış, İslâm’da Kolaylaştırma İlkesi, Yediveren yy., Konya 2004, s.161, 162.

3-Talip Türcan, Devletin Egemenlik Unsuru ve Egemenlikten Kaynaklan Yetkileri, Ankara Okulu yy, Ankara 2003, s.

4-Sabri Erturhan, ‘İslâm hukukunda Suçla Mücadele Yöntemleri’, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya 2007, s.9, , s.105–141.

5-Muhammet Aydın, Maslahat-Makâsıd İlişkisi (DİB. Trabzon-Darıca Eğt. Mrk. Bitirme Tezi) Trabzon 2006, s.14.

6-Mehmet Nuri Güler, ‘Ebû Hanîfe’nin Batı Hukukundaki Yeri’, İmam ‘Azam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Bildiri ve Tutanakları, Bursa 2005, s.381.

7-Necmeddin Güney, Kudûrî’nin Şerhu Muhtasari’l-Kerhî adlı Eserinin ‘Siyer’ Bölümünün Edisyon Kritiği, (Basılmamış YL tezi), Konya 2006, s.2, 13, 28,

8-Rahmi Yaran, 'Cüveynî öncesi makâsıd/maslahat söylemi', M. Ü. İ. F. Dergisi, İstanbul 2006, s.94, 122.

9-Mehmet Cengiz, Cüveynî'de İcmâ Teorisi, Konya 2007 [Basılmamış yl. tezi.], s.86

10-Rahmi Yaran, İslam Fıkhında İhtiyaç Kavramı ve Kurumsallaşması, İstanbul 2007, s.76.

11-Ahmet Küçük, Kur’ân’da Toplumsal Sınanma, İstanbul 2007, s.182.

12-Murat Şimşek, Hz. Peygamberin içtihat ve Tasarrufları, TDV. yy., Ankara 2010, s.105.

13-Murat Şimşek, Tarihi Süreçteki Gelişimi Açısından Hz. Peygamber'in Tasarrufları, İHAD, sayı: 15, Konya 2010, s. 340.

14-Abdullah Kahraman, Dârülfünun Müfredatında Bir Ders, Hikmet-i Teşri ve bir Metin, İHAD; s.15, s.345.

15-Ekrem Buğra Ekinci, İslam Hukukunda değişmenin Sınırı, İstanbul 2005, s.9.

16-Sabri Erturhan, İslam Ceza Hukuku Etrafındaki tartışmalar, İstanbul 2008, s.132.

17-Ali İhsan Pala, İslam Hukukunda İhtiyat İlkesi, Fecir yy. İstanbul 2009, s.132.

18-Ahmet temel, İmam Muhammed’in el-Hucce Adlı eseri Ekseninde Şer’î Deliller, İstanbul 2007. [Y. Lisans tezi]

19-Murat Şimşek, Ehl-i Rey Fıkıh Ekolünün temsilcisi Ebu Hanife, İHAD, Konya, 2012, s.19, sayfa, 62, 63.

20-Abdurrahman Haçkalı, Şâtıbî’de Makasıd ve Usulü Fıkıh, İstanbul 2010, Rağbet yy., s.96.

21-Tuncay Başoğlu, Fıkıh usulünde Fahreddin er-RAZİ ve mektebi, TDV y., s.255.

22-Hüseyin Esen, Hanefi usulcülerinde ictihad teorisi, TDV. yy, Ankara 2012, s.24, 140, 324.

23-Necmeddin Kızılkaya, "el-Varakât" DİA,42/519.

24-Mehmet Emin Özafşar, "Veki' b. El-Cerrâh", DİA,43/8.

25-Ahmet Özel, İmam Ebu Hanîfe ve Hanefî mezhebi, DİB. Yy, Ankara 2015, s.15,29,127.

26-Bilal esen, Hanefî Usulcülerinde İçtihat Teorisi, TDV.yy, Ankara 2012, s.24,353.

Rustem Azamatov, İslam Hukuk Metodolojisinde Mürekkep İcma Kavramı ve Mahiyeti, İHAD, Konya 2017, sayı.29, s.49.

27-İsmail Bilgili, Hanefî fıkıh medeniyetinde İmam Mâtüridî'nin Katkısı, İHAD, Konya 2017, s.29,s.400.

 

 

YAYINLANMIŞ DİYANET ANSİKLOPEDİSİ MADDELERİ

 

1-Hayrettin Remlî DİA c.34.

2-Ebû Ali eş-Şâşî, DİA, c.38.

 

 

YAYINLANMIŞ ESERLERİ (TELİF VE ÇEVİRİ):

 

1-İslâm Hukukunda Gâye Problemi, İstanbul 2003, Rağbet yy.

2-İslâm Hukuk Ekolleri ve Maslahat Prensibi, (M. Ahmed ez-Zerkâ'dan der.) Rağbet yy., İstanbul 2007.

3-Ebû Hanife Müsnedi -Haskefî Rivayeti- (çeviri ve tahriç). Yediveren yy., Armağan Kitaplar, Konya 2005

4-İmâm Nesâî’nin Fezâilü’l-Kur’ân’ı (çev. ve tahriç) Hüner yy. Konya 2006

5-Rızkı Artırmanın 17 yolu, İsâm b. Meşâhid, (ç.), Beka yy. İstanbul 2007.

6-Namaz, Muhammed el-Hatîb, (ç.), Beka yy. İstanbul 2007.

7-Onlar Böyleydi, [Züheyr b. Harb’ın Kitâbü’l-İlim adlı eserinin çev.] Ensar yy. Konya 2006

8-Onların Âlemi, [İmâm Nevevî’nin Büstânü’l-Ârifîn adlı eserinin çevirisi] Ensar yy. Konya 2006

9-İyi Müslüman Olma Sanatı, [İ. Veki’ b. el-Cerrâh’ın Kitâbü’z-Zühd adlı eserinin çev.], Ensar yy. Konya 2006.

10-Hz. Peygamberden Bir Demet Yasemen, [İ. Süyûtî’nin, el-Ezhâru’l-mütenâsira fi’l-Ehâdîsi’l-Mütevâtira adlı eserinin çev.], Ensar yy. Konya 2006.

11-Hayatı Allah’a Adamak, Rağbet yy. İstanbul 2010

12-Zühd’e Dâir, Ensar yy. Konya 2006

13-Hz. Peygamber’den İktibaslar –Yoldaki İşaretler-, [Hadis derlemesi] Hüner yy. Konya 2005.

14-İslam Hukuk Teorisine Usûlî Yaklaşımlar, -Makâsıd ve Usûl Üzerine makaleler- Konya 2009

15-Klasik Usul Düşüncesinde İcmâ’ Doktrini, Konya 2009.

16-İslam Akaid Metinleri, [İmam Azam, el-Fıkhu'l-Ekber, İmam Tahavi Akaid Risalesi, İmam İzz b. Abdisselam, İnsanların Âhiretteki Halleri, (çev. ve notlarla)], İstanbul 2009. Rağbet yy.

17-Kırk hadis Şerhi, Sadrüddîn Konevî'den, çeviri, Gelenek yayınları İstanbul 2010.

18-İmam Azam Ebu Hanife -Fıkhın Bedene Bürünüşü, Gelenek yayınları İstanbul 2010.

19-İyi Müslüman olma sanatı adlı çevirimizin yeniden düzenlenmiş ilaveli baskısı, İstanbul 2010 Rağbet yy.

20-Son Peygamber Hz. Muhammed as., Ebu’l-Hasen en-Nedevî, çev. Konya 2010.

21-Nefsini Bilen Rabbini Bilir.  Muhasibi’nin iki risalesinin çevirisi ve notları. Okul yy. İstanbul 2011.

22-Sünnet’in Aydınlığında Yürümek, Rağbet yy., İstanbul 2011.

23-Güllerin Efendisiyle buluşmak, -Yılın her bir günü için bir hadis-i şerif- Serhat yy. Konya 2010.

24-Güncek Akait meseleleri, Bir seçki, Rağbet yy. İstanbul 2011.

25-İslâm Hukukunda Gâye Problemi, İstanbul 2012, Ekol yayınları, II. Baskı.

26-Ebû Hanife Müsnedi -Haskefî Rivayeti- (çeviri ve tahriç). Yediveren yy., Armağan Kitaplar, Konya 2012, II. Baskı.

27-Fıkhî Risaleler. (Kerhî-İbn Hazm-Tufî-İbn Nüceym-Cüveynî) Ekol yy. İstanbul 2012.

28-İmam Evzâî, es-Sünen, (müşterek çeviri ve editörlük), yediveren yy., Konya 2012.

29-İmam Nevevî, Kırk Hadis, çeviri ve şerh Ekol yy., İstanbul 2012.

30-Günlük Dualar ve Zikirler, Ekol yy. İstanbul 2012.

 

31-İslam Kültüründe Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi. Ekol yy. İstanbul 2012.

32-Makâsıd Teorisine Giriş. Kitap Dünyası dağıtım, Konya 2014.

33-İmam Buharinin el-Edebül-müfredi çeviri ve notlar; ortak tercüme, İstanbul 2014.

34-İslam Akaid metinleri II. Baskı yedi risale, İstanbul Rağbet yayınları, 2015.

35-İmam Azam EBU HANİFE, fıkhın bedene bürünüşü, II. Baskı gelenek yyları, İstanbul 2015.

 

 

YAYINA HAZIRLANAN ESERLERİ

 

1-İmam Nesâi’den, 40 hadis’te Kur’ân surelerinin fazileti. çev. ve şerh.

2-İmam Buhârî ve Diğer Muteber Hadis Eserlerinde Kur’ân-ı Kerim’in Faziletleri, çeviri ve şerh.

3-İbn Rüşd’ün, Bidâyetü’l-Müçtehit adlı eserinde izlediği Usûlî Yöntem üzerine.

4-Hz. Peygamber’in sünnetine göre, İyilik-Takdir ve Motivasyon.

 

 

ESERLERİ HAKKINDA YAZILAN TANITIMLAR:

 

1-Murat Şimşek, “İmâm ‘Azam Ebû Hanîfe Müsned’i –Haskefî rivayeti-“  [(ç. Ali Pekcan), Yediveren yayınları, Konya 2005], Hadis Tetkikleri Dergisi, s.IV Bursa 2006, s.219–221.

2-Murat Şimşek, “İslâm Hukukunda Gaye Problemi, Zarûriyyât-Hâciyyât-Tahsîniyyât, Rağbet yy. İstanbul 2003”, İHAD, s.8, (Konya 2007),

3-Menderes Gürkan, “İslâm Hukukunda Gaye Problemi”, Rağbet yy. İstanbul 2003, “Bilimnâme Dergisi, Kayseri 2005.

4-Talha Hakan Alp, Klasik Usûl Düşüncesinde İcmâ Doktrini, Rıhle Dergisi, İstanbul 2010, s.8.

5-Serkan Yorgancı, Ayın Kitabı, -Fıkhın Bedene Bürünüşü Ebu Hanife- Dr. Ali Pekcan, Ağustos 2010, Türkiye Yazarlar Birliği web sitesi.

6-Yakup Kara, Fıkhın Bedene Bürünüşü Ebu Hanife, Ali Pekcan, Gelenek yy., İstanbul 2010.

 

ALANINDAKİ YAYINLARLARLA İLGİLİ ETKİNLİKLERİ

 

1-İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Konya.

2-Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Özel yanı, Dini İhtisas Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği, Konya.

 

KATILDIĞI KÜLTÜREL PROGRAMLAR:

 

1-Rusya Federasyonu Tataristan özerk bölgesi Ramazan Görevi İzlenimleri, Ahmet Poçanoğlu ile birlikte Mart  (1996) Konya, (KON-TV.)

2-Konya/Selçuk Yüksek Dini İhtisas Merkezi’ni tanıtım söyleşisi. KON-TV. (17 Kasım 2011 Perşembe.)

3-Konya’da faaliyet gösteren MEBKAM tarafından düzenlenen KONEVÎ sohbetleri adlı etkinliği bağlamında, Konevi ve kırk hadis şerhi adlı eserinin tanıtımı.  (18 Kasım 2011.)

4-İrfan-der tarafından organize edilen, Kuran’ın anlamıyla buluşma platformu etkinlikleri, Kur’ân-ı Kerim’in Fıkhî Ahkâm Boyutu, adlı konferans. (Konya-Kasım 2011.)

5-KON-TV, Sözden Öze Prog., Haftanın Konuğu, Konu Başlığı: İmam Azam Ebu Hanife, Hayatı- Eserleri ve Fıkhi Düşüncesi, Şubat 2012.

6-KON-TV, Sözden Öze Prog., Haftanın Konuğu, Konu Başlığı: İmam Matüridi- Hayatı- Eserleri ve Fıkhi Düşüncesi, Nisan 2012.

7-“Kültürel haytamızı Oluştururken Nereden Başlamalıyız?”, İklim Derneği. Haftanın Özel Konuşması, Konya Mayıs, 2012.

8-KON-TV, Ramazan Programları (I.) Mehmet Fatih Çıtlak Sunumuyla, Konya Ağustos 2012.

9-KON-TV, Ramazan Programları (II.) Mehmet Fatih Çıtlak Sunumuyla, Konya Ağustos 2012.

10-KON-TV, Sözden Öze Prog., Haftanın Konuğu, Konu Başlığı: İslam Fıkhi Mezhepleri Üzerine, Ocak 2013.

11-İklim Der. Konya, Kuran ve Sünnet’te ilmin Fazileti ve İlmi Araştırma Teknikleri, Ocak 2013.

12-KON-TV, Sözden Öze Prog., Haftanın Konuğu, Konu Başlığı: Hz. Peygamber ve Ehli Beyt Fazileti, Ekim 2012.

13-Selçuklu Müftülüğü Ayın Konuşması proğramı, Sadreddin Konevi, Hayatı-Eserleri ve Kırk Hadis adlı eseri, 15 Ocak 2013.

14-Karatay Müftülüğü Ayın Konuşması proğramı, Sadreddin Konevi, Hayatı-Eserleri ve Kırk Hadis adlı eseri, 15 Ocak 2013.

15-Meram Müftülüğü Ayın Konuşması proğramı, Sadreddin Konevi, Hayatı-Eserleri ve Kırk Hadis adlı eseri, 15 Ocak 2013.

16-KONYA-TV, İz Bırakanlar Öze Prog., onu Başlığı: İmam Azam Ebu Hanife, Züht ve Takva Hayatı- Ocak, 2013.

17- KON-TV, Sözden Öze Prog., Haftanın Konuğu, Konu Başlığı: Dört mezhep imamından İMAM ŞAFİİ, hayatı ve İslam fıkhındaki yeri, Konya 2013.

18- KON-TV, Sözden Öze Prog., Haftanın Konuğu, Konu Başlığı: Dört mezhep imamından İMAM MALİK B: ENES, hayatı ve İslam fıkhındaki yeri, Konya 2013.

19- KON-TV, Sözden Öze Prog., Haftanın Konuğu, Konu Başlığı: Dört mezhep imamından İMAM AHMED B: HANBEL, hayatı ve İslam fıkhındaki yeri, Konya 2013.

20- KONYA-TV, İz Bırakanlar Öze Prog., onu Başlığı: İMAM ŞAFİİ, Ocak, 2013.

21- KONYA-TV, İz Bırakanlar Öze Prog., onu Başlığı: İMAM MALİK B: ENES 2014.

 

 

GÖREV ALANI İLE İLGİLİ ETKİNLİKLERİ

 

1-DİB. Selçuk Eğitim Merkezi Baş Öğretmenliği.

2-“Hz. Peygamber ve Ehli Beyt Sevgisi” Konferans. Kütahya Emet İlçe Müftülüğü yıl: 2006.

3-“Hz. Peygamber ve Ehli Beyt Sevgisi” Konferans. Konya-Akören İlçe Müftülüğü yıl: 2008.

4-Rusya Federasyonu Tataristan özerk yönetimin daveti üzere Ramazan görevi. (1995 yılı)

5-Almanya-Duesseldorf kentinde Ramazan Görevi. (2008 yılı)

6-DİB. Etik kurul temsilciliği. (2009)

7-DİB. İhtisas merkezleri program geliştirme komisyonu üyeliği. (2006–2010)